Fakta om rökning:

Rökningen i Sverige

I Sverige har vi cirka en miljon personer som använder tobak varje dag, och 45 unga svenskar som börjar röka varje dag, slår vi ut det på ett år så får Sverige 16 000 nya unga rökare . Totalt sett så kostar rökningen i Sverige samhället 30 miljarder kronor varje år.
Den svenska versionen av FCTC
Foto: Hannah Rosenqvist

Folkhälsoinstitutets (FHI) gör undersökningar för att ta reda på hur utvecklingen ser ut i Sverige när det kommer till tobaksfrågan. Den undersökning som FHI publicerade i slutet av 2011 visar på hur utvecklingen av ungas rökvanor ser ut idag. Där har det  konstaterats att rökningen i Sverige ökar bland den yngre målgruppen. Den största ökningen har de sett bland unga tjejer. De siffror som kommit ur undersökningen är att det är 16 % av tjejerna och 13 % av killarna i årskurs nio som röker. Det är självklart alldeles för höga siffror och målsättningen är självklart att inga unga börjar röka.

I Sverige dör 6 400 personer i förtid varje år  till följd av rökning. Studier har även visat att rökning är orsaken till 25 % av alla cancerfall. Av passiv rökning avlider ca 200 personer om året, det är fler än de som dör av trafikolyckor under samma period.

Sverige måste bli bättre på att arbeta förebyggande eller preventivt som det också kallas. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bryta den negativa trenden som vi ser idag.

Sverige har skrivit under ett dokument som tagits fram av FN organet WHO som på svenska heter Världshälsoorganisationen. Dokumentet som har skapats för att kunna ge alla världens länder en gemensam ram för hur alla länder bör agera i sitt arbete med att förebygga, minska sjukligheten som är relaterad till tobak, dödligheten och tobakens inverkan på samhället och miljön heter Ramkonventionen om tobakskontroll.  I januari 2012 hade 174 av FN:s medlemsstater skrivit under konventionen. Här hittar ni konventionen i sin helhet: http://www.fhi.se/Documents/Vart-uppdrag/tobak/Ramkonvention-tobak-svenska.pdf


Faktan i texten är hämtad från Cancerfondens årliga rapport 2012 och FHI
http://www.cancerfonden.se/Documents/CF-rapporten%202012/cfrapportenprint2012.pdf 
http://www.fhi.se/PageFiles/13112/A2011-12-Lagesrapport-ANDT-2011.pdf